Application ระบบตรวจสภาพรถยนต์

Application for Android ระบบตรวจสภาพรถยนต์

รายละเอียดในการจัดทำ
  • Ui/Ux
  • ระบบ Print Wifi
  • ระบบถ่ายรูปแปลงภาพเป็นตัวอักษร
  • Apps สำหรับ Android

Application for Android ระบบตรวจสภาพรถยนต์ใช้งานบน Samsung Galaxy Note3 และระบบ Print Wi-fi สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก

    TOP