Application ลดพุงลดโรค

ลดพุงลดโรค การรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงภัยจากโรคอ้วนลงพุงที่ผ่านมานั้น ยังไม่ได้สร้างการรับรู้ มากนัก ครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญของการรณรงค์ในเรื่องนี้